ثبت نام استارتاپ

با ارسال این فرم، ما بعنوان «شتابدهنده اسمارت‌ایکس» متعهد می‌شویم که:
 • تمام تلاش خود را برای حفظ امنیت اطلاعات شخصی و استارتاپ شما بکار خواهیم بست.
 • اطلاعات شما را بدون اجازه شما، در اختیار هیچ فردی بجز اعضای تیم اسمارت‌ایکس، هیئت مدیره و مشاورین آن قرار نخواهیم داد.
 • از اطلاعات شما برای هیچ کارکردی، مگر فرآیند پذیرش استارتاپ شما در شتابدهنده اسمارت‌ایکس، استفاده نخواهیم نمود.
و شما اذعان می‌دارید که:
 • که با پرکردن فرم پذیرش، هیچ تعهدی برای ارائه خدمات به شما بر عهده اسمارت‌ایکس نخواهد بود.
 • اطلاعات وارد شده در این سایت تا حد امکان دقیق و صحیح بوده و حاوی هیچگونه اشتباه عمدی نیست.
 • تمامی افراد ذینفع استارتاپ، از اقدام شما مبنی بر ارائه این اطلاعات و درخواست برای ورود به شتابدهنده اسمارت‌ایکس آگاهند.
با ارسال این فرم، ما بعنوان «شتابدهنده اسمارت‌ایکس» متعهد می‌شویم که:
 • تمام تلاش خود را برای حفظ امنیت اطلاعات شخصی و استارتاپ شما بکار خواهیم بست.
 • اطلاعات شما را بدون اجازه شما، در اختیار هیچ فردی بجز اعضای تیم اسمارت‌ایکس، هیئت مدیره و مشاورین آن قرار نخواهیم داد.
 • از اطلاعات شما برای هیچ کارکردی، مگر فرآیند پذیرش استارتاپ شما در شتابدهنده اسمارت‌ایکس، استفاده نخواهیم نمود.
و شما اذعان می‌دارید که:
 • که با پرکردن فرم پذیرش، هیچ تعهدی برای ارائه خدمات به شما بر عهده اسمارت‌ایکس نخواهد بود.
 • اطلاعات وارد شده در این سایت تا حد امکان دقیق و صحیح بوده و حاوی هیچگونه اشتباه عمدی نیست.
 • تمامی افراد ذینفع استارتاپ، از اقدام شما مبنی بر ارائه این اطلاعات و درخواست برای ورود به شتابدهنده اسمارت‌ایکس آگاهند.